Live Nativity Scene

Dayton, Washignton, November 25, 2011. Photos by Michael Luce
  • IMG 3679
  • IMG 3680
  • IMG 3686
  • IMG 3690
  • IMG 3695
  • IMG 3697
  • IMG 3698
  • IMG 3701
  • IMG 3705